Beneficjent FIRMA CODOGNI SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt pn.:

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kul stalowych z wykorzystaniem udoskonalonego procesu kucia matrycowego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.
 

Cele projektu: Projekt zakłada wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa autorskiej udoskonalonej technologii kucia matrycowego w celu wytwarzania wysokiej jakości kul stalowych o średnicach od fi 60 do fi 100 mm. W ramach projektu zaplanowano w szczególności budowę nowej hali produkcyjnej oraz inwestycję w maszyny i urządzenia niezbędne do wprowadzenia nowego innowacyjnego procesu do działalności przedsiębiorstwa na skalę przemysłową.
 

Planowane efekty projektu: Projekt ma przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie ono w stanie wprowadzić swoją ofertę również na nowe, dotychczas nieobsługiwane rynki zagraniczne.
 

Wartość projektu : 7 250 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 4 350 000,00 PLN
 

Projekt realizowany w okresie: 01/08/2019 - 30/11/2020

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Pauliny Codogni, tel. 500 178 608