Грижата за безбедност на работното место е приоритет на раководниот кадар и на сите вработени во нашата фирма. Секојдневната работа се одвива според прецизно воспоставениот план, целиот процес го набљудува производствено-техничкиот директор. Со оглед на карактерот на нашата фирма, со статус на заштита при работа, непроценлива улога имаат вработените што вршат надзор на процесот на производство. Кај нас со полно работно време работи квалификувана медицинска сестра. На располагање на вработените, на половина работно време, е исто така и лекар-специјалист од областа на медицина на трудот. Нашите вработени поминуваат низ редовни испитувања, благодарејќи на што ние сме во состојба да ја набљудуваме нивната здравствена состојба.