PВо 2017 година ја започнавме реализацијата на новата бизнис-стратегија. Нејзина основа станаа нашите досегашни искуства што се поклопуваа со свеста за висок квалитет на понудените производи, нивните конкурентни цени, а исто така и високиот степен на задоволство кај нашите клиенти.

Основната премиса на новата стратегија е зголемување на учеството на извозот во приходите при значително поголемата од досега диверзификација на областите на пазарната експанзија. Наша цел е пронаоѓање на нови стратешки партнери на пазарите, каде што досега не сме биле присутни. Неопходниот елемент на новата бизнис-стратегија е планираниот развој на производствената моќ, која што го подмирува зголемениот извоз. Почетокот на планирањето на разградбата отпочна во втората половина на 2017 година и ќе се финансира главно од сопствените средства на фирмата, со евентуално дофинансирање преку инвестициски фондови.