Beneficjent FIRMA CODOGNI SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt pn.:

 

„Internacjonalizacja FIRMY CODOGNI Sp.j. na rynkach zagranicznych”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2
 

Cele projektu: Wejście Firmy Codogni Sp. j. na wybrane rynki docelowe: Kazachstan, Rumunia, Szwecja.

Planowane efekty projektu: Działania zaplanowane w projekcie przełożą się na zwiększenie przychodów spółki z eksportu poprzez pozyskanie nowych kontrahentów, a co za tym idzie, zwiększenie konkurencyjności FIRMY CODOGNI sp.j. oraz zwiększenie rozpoznawalności marki.

 

Wartość projektu : 854 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 607 750,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/08/2018 – 31/01/2020

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Pauliny Codogni, tel. 500 178 608