Beneficjent FIRMA CODOGNI SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt pn.:

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii walcowania mielników stalowych o małych średnicach na podstawie wyników prac

badawczo-rozwojowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.
 

Cele projektu: Projekt zakłada wdrożenie do działalności gospodarczej zakupionych wyników prac B+R w zakresie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów w postaci wysokiej jakości kul stalowych (mielników) o średnicach 30 mm, 40 mm oraz 50 mm.
 

Planowane efekty projektu: Projekt ma przyczynić się do dywersyfikacji działalności produkcyjnej zakładu, a także wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie ono w stanie zaspokoić istniejącą niszę rynkową, a także wprowadzić swoją ofertę na nowe, dotychczas nieobsługiwane rynki zagraniczne.

 

Wartość projektu : 9 600 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 5 760 000,00 PLN
 

Projekt realizowany w okresie: 21/10/2019 – 31/12/2021

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Pauliny Codogni, tel. 500 178 608